PROGRAM

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Program je namenjen rehabilitaciji po zdravljenju odvisnosti od alkohola. Izvaja se v obliki tedenskih srečanj skupin zdravljenih alkoholikov. Društvo Krma sestavljajo trije klubi (skupine) zdravljenih alkoholikov: KZA Savica, KZA Ajdna in KZA Golica. Skupine se srečujejo redno enkrat tedensko, brez prekinitev – izjema so le prazniki, ki zapadejo na dan srečanja. Dve skupini se srečujeta ob sredah, ena pa ob četrtkih. Srečanja so vodena s strani vodij skupin. Vse tri vodje so po poklicu socialne delavke, z dolgoletnimi izkušnjami na področju socialnega varstva in s strokovnim izpitom tega področja, zato članom lahko nudijo strokovno pomoč. Vodja skupine deluje usmerjevalno, koordinira potek srečanja in vzdržuje primerno klimo, skrbi za nemoten potek dela, reflektira, po potrebi pa seveda tudi svetuje in informira. Skrbi tudi za to, da ima vsakdo možnost izraziti svoje mišljenje ter se vključevati v pogovor po svojih željah in zmožnostih.

Kontakt

Poleg rednih srečanj se imajo člani možnost družiti tudi med prostočasnimi aktivnostmi, ki jih organiziramo v okviru društva. Prostočasnih dejavnosti se lahko udeležujejo vsi aktivni člani društva, svojci, povabimo pa tudi nekdanje aktivne člane (veterane), ki abstinirajo in člane drugih klubov po Sloveniji. Prostočasne dejavnosti omogočajo več druženja članov različnih društev, navezovanje novih stikov ter ustvarjajo pozitiven odnos do športa, tekmovanja in zabave. Taka druženja potekajo povprečno enkrat mesečno.

NAMEN IN CILJI

Osnovni namen in cilj programa je pomoč pri vzdrževanju abstinence od alkohola. Člani se v skupini med seboj povezujejo, ustvari se posebna klima in zaupanje, da si lahko delijo izkušnje odvisnosti od alkohola ter zdravljenja odvisnosti. Pomagajo si pri reševanju težav iz vsakdanjega življenja ter se tako učijo konstruktivnejšega reševanja le-teh. V skupini ima vsakdo možnost izraziti svoje težave, strahove in izkušnje, to pa članom omogoča, da lažje in bolj učinkovito rešujejo težave, ki jim jih je povzročilo pitje. Srečanja jim omogočajo osebno rast ter krepijo samozavest. Posledično je tudi vzdrževanje abstinence lažje. Skupina pomeni varno okolje, kjer lahko izrazijo čustva in razširitev socialne mreže, saj je marsikateri nekdanji odvisnik od alkohola v času pitja ostal brez nje. Zaradi druženja z ljudmi z istimi težavami se med člani razvije posebna navezanost ter zaupanje, ki v veliki meri deluje tudi kot varovalka pred ponovnim pitjem.

KAKO SE VKLJUČIM?

Pogoj za vključitev: v društvo se lahko vključi vsakdo, ki je uspešno zaključil bolnišnično zdravljenje ter abstinira. V izjemnih primerih se lahko v društvo vključi tudi oseba, ki ni zaključila bolnišničnega zdravljenja, je pa vključena v druge oblike pomoči (npr. je vključen v storitev osebna pomoč v CSD, individualni razgovori s katero izmed vodij skupin KZA), abstinira več mesecev in ima priporočilo katere izmed strokovnih vodij skupin. Vedno k sodelovanju povabimo tudi svojce zdravljenih, saj na ta način lahko zagotovimo še boljše in lažje okrevanje tako zdravljenca kot tudi njegove družine. Pogoj za vključitev svojcev je zdrav odnos do alkohola.

PRIDUŽITE SE